در روزگار کنونی اگر بخواهیم مشاغل را فی نفسه براساس شرافت تقسیم بندی کنیم به یقین خبرنگاری یکی از بالاترین رتبه ها را دریافت خواهد کرد. تلاش برای اطلاع رسانی و آگاهی به طور ذاتی ارزشمند و مقدس است و افرادی که این حرفه را انتخاب می کنند اغلب برای خود ماموریتی معنوی به منظور کشف حقیقت و اعطای آن برای مردم قائل هستند. از این رو خبرنگار با جوششی درونی و عشقی آرمانی بدون توجه به سختی ها و دشواری ها برای نیل به هدفش که اطلاع رسانی آزاد و ارتقای سطح آگاهی و فهم مردم است، تلاش می کند.

امروزه در کشور ما مهم ترین موانع دستیابی به مردم سالاری و جامعه اخلاقی و متعالی، نه فقط در فضیلت حاکمان که در فرهنگ مردمان نهفته است و بنابراین ماموریت خبرنگار ماموریتی بس کلیدی و تعیین کننده است. زیرا آن تغییر مد نظر خداوند وقتی حاصل می شود که مردم تغییر کنند و تغییر مردم به افزایش آگاهی و تغییر اندیشه، روش و شیوه زندگی است. بنابراین بخش مهمی از تغییرات با تلاش خبرنگاران حاصل می شود.

اینکه خبرنگار مغضوب جناح های قدرت، ثروت و مدعیان مزور دین داری به حساب می آید، به دلیل ماهیت و نقش بیدارگری و احیاء نفس اوست. خبرنگاران در دوران خواب رفتگی جوامع، اذان بیداری و در روزگار دروغ و ریا، ندای حق طلبی سر داده و در این راه چه سختی ها، چه تهمت ها و چه زندان ها و محرومیت ها که متحمل نشده اند. ولی برای زنده نگهداشتن شعله حقیقت طلبی بر همه این مشکلات و مصایب صبر و استقامت کرده اند تا میوه شیرین آزادی و آزادگی و اعتلای انسان را بر همگان ارزانی دارند.

روزتان مبارک خبرنگاران آزاده و فداکار