امروز بعد از 6 سال و 4 ماه و 2 روز پرونده نمایندگی مردم برای بنده در شورای سوم تهران بسته شد و به خط پایان رسیدم. امیدوارم فرصتی باشد تا گزارش دقیقی به مردم بدهم، اگر چه همه اطلاعات در سایت شورا موجود است. دوران سختی بود که با همت گروه بزرگی از دوستان و همکاران به پایان رسید. امیدوارم حق نمایندگی مردم شریف تهران را در حد توانم ادا کرده باشم.

 البته خدمت به مردم و کشور پایان ندارد و فقط موقعیت عوض می شود. همیشه سعی کردم حق و نظر کارشناسی را مقدم بر هر چیزی بدانم، سعی کردم جز از خداوند و حق مردم، از مسئله دیگری نهراسم. حتما در این راه کاستی ها و کوتاهی ها هم بوده که امید است مردم حلال کنند.

امروز در جلسه آخر گفتم کاش اجازه داده بودند احزاب قوی فعالیت و عملکرد ما نمایندگان را رصد کنند و به ما کارنامه بدهند که طی این سال ها چه کردیم و چه نکردیم، تا هم خودمان و هم مردم بدانند غیر از خداوند متعال، احزاب و جامعه مدنی هم ما را زیر نظر دارند ...

شرح عکس: خداحافظی با خبرنگاران عزیز حوزه شورا