مادر عزیزم فاطمه برزگر مدیرعامل بنیاد خیریه زینب کبری (س) در مراسم معارفه - 20 شهریور 92