بازدید از تالاب میقان - استان مرکزی 
22 مهر 92
عکس از مهندس مهروش خواجه وندی