آقای ابطحی، مخاطب در دسترس است، صدایتان می آید. مسئولین در این دوره قبل از انتصاب، شنوایی سنجی کامل شده اند، بنابراین صدای مردم به گوش آنها می رسد. این آلودگی هوا که همه ما آن را تنفس می کنیم از سال های قبل برنامه ای مدون داشت و در حال اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا بودیم که متاسفانه متوقف شد و بنزین بی کیفیت، خودروهای غیر استاندارد و عدم نظارت و برنامه ریزی کار را به جایی رساند که به قول شما همه در معرض آسیب های جدی قرار گرفته ایم. 

دولت جدید از همان روزهای اول با نگاهی برنامه ای و عزمی راسخ برای تغییر به این شرایط پرداخت. سازو کارهای مدیریتی ملی و استانی که تعطیل شده بود دوباره فعال شده و به زودی هم شورایعالی محیط زیست برنامه های ملی آلودگی هوا را برای عموم مردم منتشر خواهد کرد. 
البته آقای ابطحی، قرار است با مردم رو راست باشیم. مشکل آلودگی هوا و سایر مسایل محیط زیست یک شبه به وجود نیامده که یک شبه حل شود. ولی این قول را به شما و هموطنان می دهم که از همه ظرفیت های فردی و ملی برای حل معضل آلودگی هوا با امید به لطف خداوند استفاده کنم.
 
دو روز پیش آقای محمدعلی ابطحی طی یادداشتی در نشانی زیر نسبت به آلودگی هوا گله کرده بود و متن بالا پاسخ ایشان است.