خبر ششم: بازدید از نیروگاه حرارتی و سیستم تصفیه فاضلاب شهری کاوازاکی ... علمی بود و کارآمد ...
***
معصومه ابتکار و هیات همراه روز پنج شنبه طی بازدیدی از پروژه های کنترل و پایش آلودگی هوا در نیروگاه حرارتی کاوازاکی بازدید کردند. این هیات همچنین از سیستم تصفیه فاضلاب خانگی شهر کاوازاکی بازدید کرده و با نحوه کار این دو مرکز آشنا شدند.  


در نیروگاه حرارتی کاوازاکی پروژه اجرایی مقابله با آلودگی هوا برای هیات تشریح شد. اقدامات این نیروگاه در جهت کاهش گازهای NOX و SOX و نیز گاز گلخانه ای دی اکسید کربن است. در این بازدید نحوه انتقال داده های پایش آنلاین و چگونگی نظارت بر پارامترهای شاخص آلودگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در جریان بازدید از سیستم تصفیه فاضلاب شهری کاوازاکی نیز مدیران و کارشناسان این تصفیه خانه چگونگی عملکرد بخش های مختلف تصفیه خانه، فرآیند بازیابی آب، نحوه انتقال فاضلاب واحدهای صنعتی و بیمارستانی، گندزدایی، بو زدایی، بازمصرف پساب و روش های نوین در این زمینه را برای هیات ایرانی تشریح کردند.