دوم اردیبهشت 

امروز بر اساس وعده سال گذشته همه استانهای ساحلی کشور برنامه مدیریت پسماند خود را ارائه کردند، با ایجاد هم پیمانی جدی میان دولت، شوراها، شهرداری ها،بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد ،و رسانه ها , معضل زباله حل خواهد شد. 
برای نجات زمین همه باید به میدان بیاییم.