21 خرداد 
در روزهای پایانی هفته محیط زیست، امروز به همت کارشناسان سازمان و همکاری تشکل های مردمی نمایشگاهی ویژه اعضای هیات دولت برگزار شد تا بار دیگر بحران های محیط زیستی یادآوری شود. هم زیبایی ها بود و هم زشتی ها... تک تک وزرا آمدند، ایستادند و تماشا کردند. بعضی ها توضیحات را کامل گوش می کردند و بعضی ها عجله داشتند و سریع تر رد می شدند. ولی همه نمایشگاه را دیدند.

در جلسه امروز دولت هم گزارشی از روند مذاکراتی کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و نقش کشور ما در این زمینه و اهمیت روز افزون این موضوع داده شد. همچنین کارت های همیار محیط زیست برای ریاست محترم جمهوری و اعضای دولت که قبلا به نام خودشان تهیه شده به ایشان به علاوه یک دست لباس محیط بانی داده شد تا یاد همه ما باشد که در دولت تدبیر و امید همه حافظ محیط زیست هستند.