8 خرداد
کمیته احیای دریاچه ارومیه با حضور رئیس جمهور پریروز تشکیل و برنامه اقدام که حاصل صدها ساعت کار علمی و با استفاده از تجربه جهانی تنظیم شده، ارائه و تصویب شد. سناریو ٨-١٠ ساله پذیرفته و فرمان آغاز اقدامات عملی هم صادر شد. در هر صورت مشارکت کشاورزان و مردم برای اصلاح الگوی کشت و سامانه آبیاری کلیدی بوده و اراده دولت برای نجات پارک ملی دریاچه ارومیه جدی است.