در آخرین روزهای ماه مهمانی خداوند، میزبان تعدادی از خانواده های محیط بانان شهید و تعدادی از محیط بانان جانباز بودیم. هر قدر در مقابل فداکاری و شجاعت آنها تواضع کنیم باز هم کم است. اقدامات سازمان برای پشتیبانی از آنان طی ماههای گذشته جدی بوده و کماکان برنامه ها در دست اقدام است. امیدوارم مردم هم در حفاظت از عرصه های طبیعت ایران و جلوگیری از شکار و نابودی تنوع زیستی کشور و پیشگیری و مقابله با حوادثی مانند آتش سوری با این عزیزان همکاری کنند.
محیط بانان وطن جان من و جان شما