برنامه ریزی مشترک برای حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه محیط زیست، تسهیلات برای به کارگیری فن آوری های سبز از جمله توافق های در حال اجراست .

روز سه شنبه از پارک فن آوری پردیس بازدید داشتم. شرکت های مختلف فعال در حوزه های مربوط به کاهش آلودگی هوا، بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت پسماند و دهها زمینه کاری دیگر مورد توجه قرار می گیرند. دکتر ستاری تاکید داشت: اراده دولت برای حمایت از فن آوری های نوین جدی است. از ظرفیت های جوانان تحصیل کرده و کارآفرین در این زمینه استفاده خواهد شد.

پیش به سوی اقتصاد سبز.