روز دوشنبه به همراه همکاران به استان خراسان شمالی سفری کردیم. گزارش کاری این سفر همراه عکس در صفحه مربوط به برنامه کاری ام در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است؛ برای اطلاع دوستان 

http://www.doe.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=15a1ae87-7120-4c77-9ac9-e27d094b12cc