فکر کردم شاید لازم باشد خاطر نشان کنم که جایزه مینروا، یک جایزه معنوی و غیرنقدی است؛ یک پلاک کوچک.