از مدت ها قبل از طریق پورتال سازمان از تشکل های مردم نهاد محیط زیستی دعوت شد تا در هم اندیشی درباره فصل محیط زیست برنامه ششم توسعه و نیز بررسی سند ملی محیط زیست شرکت کنند. زحمت کشیدند و روز سه شنبه 30 تیر از سراسر ایران آمدند. 


فعالان و اعضای سمن ها با نگاه علمی، می توانند سنجشگران موثر میزان دستیابی یا انحراف از شاخص ها برای دولت ها باشند. به همین جهت در دولت تدبیر و امید مصوب شده که الزاما یک نفر به نمایندگی از شبکه سمن های هر استان ضمن برخورداری از حق رای در کارگروه محیط زیست شورای برنامه ریزی فرابخشی استان ها حضور داشته باشد. این مصوبه از دستاوردهای بزرگی است که در دوران آقای خاتمی هم محقق شده بود ولی متاسفانه در سال های بعد ملغی شد و اکنون دوباره مصوب شده است. در این نشست تشکل ها غیر از بحث در مورد برنامه ششم و سند ملی محیط زیست، مواردی از نگرانی هایشان را هم بیان کردند که عمده ترین آنها عبارت بود از: مشکل ورود فاضلاب ها به محیط های تالابی و ساحلی که خواهان ساماندهی آنها بودند، ضرورت توقف یا محدودیت شدید صید در سواحل خزر با همکاری چهار کشورهمسایه تا وضعیت آبزیان این دریا بهبود یابد، معضل زباله و تقاضای اینکه دولت در برنامه 5 ساله ششم، شهرداری ها را موظف کند تا تفکیک و ساماندهی زباله را در اولویت نخست خود قرار دهند، مجازات های شکار سنگین تر شود و در فرآیند ارزیابی ها نظرات نماینده جامعه محلی لحاظ شود. 
تشکل ها همچنین از ورود بحث ایجاد مدارس محیط زیستی در برنامه ششم اظهار خشنودی کردند و من هم در آخر بر حمایت دولت از مشارکت مدنی و حضور مردم، احزاب و تشکل ها در حوزه های مختلف اجتماعی که منجر به رشد جامعه می شود، تاکید کردم.