در بامدادان قربانی کردن نفس برایت می نویسم. خوب می دانی که حب و بغض نفس، فلب را کور و شناخت راه و بیراه را ناممکن می سازد. عرب و ترک و فارس را هیچ فخری نسبت به یکدیگر نیست، مگر به کرامت و تواضع و دانش که با شیدایی وسرور راه معرفت جویند و گمشدگان را راهنما شوند. قربان، جشن به زیر کشیدن نفس برای قد کشیدن انسانیت است؛ حیف هنوز آنچنان که باید درک نشده است... و امروز که داعیه داران سعودی اش به جای ساماندهی به حج حجاج و ممانعت از آسیب به آنان، درگیر جنگ و کشتار در یمن هستند، بیش از پیش غریب مانده است.