فکر می کنم اسم خوبی برای عکس زیر باشه، نه؟

چهار چشمی های سه بعدی: