شهادت می دهم که معبودى جز خدا نیست، یگانه و بی شریک است و شهادت می دهم که محمّد بنده و رسول اوست... خدایا بر او و اهل بیتش‏ آن امامان پاک درود فرست... سلام بر تو اى رسول خدا، سلام بر تو اى دوست صمیمى خدا... سلام بر تو اى رحمت خدا... سلام بر تو اى قیام کننده به عدالت، سلام بر تو اى فتح کننده خیر... سلام بر تو اى چراغ پرفروغ... سلام بر تو اى هشداردهنده، سلام بر تو اى نور خدا که به آن روشنى جویند، سلام بر تو و بر اهل بیت پاک‏ و پاکیزه و راهنما و راه‏ یافته‏ ات... براى امّتت خیرخواهى کردى... و در کنارش تحمّل آزار نمودى و به راهش با منطق محکم و پند نیکو و زیبا دعوت کردى، و حقىّ که بر عهده تو بود ادا نمودى، به یقین نسبت به اهل‏ ایمان مهربان و نسبت به کافران سخت‏گیر بودى و خدا را بندگى نمودى تا مرگ تو را دررسید...

 

این زیارت نامه اما امروز چه سنگین است و دشوار وقتی شرمنده ایم؛ از اینکه عده ای به نام شما ای رسول اهل کرم به جای روشنگری و هدایت به سعادت و حقیقت، به دروغ و ریاکاری مشغولند و دین برایشان نه انسانیت که نام و نان آورده است... شرمنده ایم که به نام شما بر طبل جنگ و خشونت و خودکامگی می کوبند و جان انسان ها را به ناحق می گیرند... شرمنده ایم که به نام دین شما ترور و وحشت ایجاد می کنند تا به مقاصد خود در اشغال و سرزمین گشایی برای اهداف پست دنیایی برسند... شرمنده ایم که به بیت المال دست اندازی یا طبیعت خدادادی و انفال را تخریب می کنند تا به منافع زودگذری برسند و شرمنده ایم که... ای کاش مسلمان و پیرو حقیقی شما باشیم ای رسول مهربانی و نور