مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گزارش کاملی را درباره آلودگی هوای امروز تهران به شرح زیر ارایه داده است:
با توجه به پایداری هوا و وارونگی دما طی چند روز گذشته در سطح شهر تهران شاهد افزایش آلودگی بوده ایم. به طوری که امروز شاخص کیفیت هوا 162 و در شرایط ناسالم قرار داشته است. سایر پارامترهای آلاینده در شرایط پاک و سالم و به این شرح بوده اند: منو اکسید کربن: پاک (39)، ازن: پاک (22)، دی اکسید نیتروژن: سالم (66)، دی اکسیدگوگرد: پاک (27)، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون: سالم (86)، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون: ناسالم (162).
توضیح اعداد بالا هم به این شرح است: از صفر تا 50 پاک- از 50 تا 100 سالم- از 100 تا 200 ناسالم- از 200 تا 300 بسیار ناسالم- 300 به بالا خطرناک.
در اینجا ذکر چند نکته ضروری است. اقدامات صورت پذیرفته نشانگر کاهش روزهای آلوده در سال 93 نسبت به سال 92 بوده است. به طوری که پارسال 44 روز کمتر هوای آلوده تنفس کردیم. مقایسه میانگین AQI (شاخص کیفیت هوا) در شهر تهران بین سال 94 و 92 (قبل از آغاز برنامه های دولت و تلاش همه دستگاههای اجرایی ذی ربط در کاهش آلودگی هوا) نشانگر بهبود نسبی کیفیت هوا و اثربخشی اقدامات صورت پذیرفته به ویژه در ارتقا کیفیت سوخت و خودروهای نو تولید شده است. زیرا این میانگین از ابتدای امسال عدد 86 را نشان می دهد، ولی برای سال 93 عدد 87 و برای سال 92 عدد 93 ثبت شده است.
اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز موارد فوق را تایید می کند. ضمن اینکه درباره علت کاهش شدید میدان دید در تهران طی روزهای اخیر به ویژه امروز توضیح می دهد که اگر چه غلظت آلاینده ها کیفیت هوا را کاهش داده، اما کاهش شدید میدان دید که شهروندان تهرانی امروز آن را بیشتر احساس کرده اند ناشی از بالا بودن رطوبت هواست. امروز میزان رطوبت نسبی در هوا حدود 80 درصد برآورد شده و به نوعی آلودگی هوا و مه در هوای تهران در آمیخته و سبب کاهش شدید میدان دید هستیم که تنها وابسته به آلودگی نبوده و بخشی از آن به خاطر رطوبت بالای هواست.
در ضمن در آخرین سنجش، میزان بنزن زیر یک (هشت دهم درصد) بوده و این اندازه گیری توسط مراجع مستقل و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود که نشان دهنده حذف بنزین پتروشیمی و ارتقای استاندارد بنزین به یورو چهار است. همچنین سنجش این ماده خطرناک در هوای شهر تهران حاکی از کاهش شدید آن و نزدیک شدن به حد مجاز است.