در تنگ شیشه ای کنار رییس جمهور به جای ماهی، نارنج است و ... آب دارد، 
اما کم است ... تا به یادمان باشد قدر آب و طبیعت را بدانیم ...  
تا به یادمان باشد موجودات و مخلوقات خداوند را اسیر هوای خویش نکنیم... 

نوروز به تعبیری بیداری از خواب زمستان است؛ بازگشت از خوابی عمیق و گاه شبیه مرگ.
طبیعت اما قادر است از مرگ بازگردد و دوباره زنده شود و زندگی کند. انسان هایی که
می توانند به طبیعت نزدیک شوند و با آن هم ذات پنداری کنند، چنین تحولی را بهتر درک 
می کنند؛ 
اینکه همواره باید زنده و متحول شد و برای اینکار بهترین فرصت نوروز است... 
نوروزتان مبارک