چند سال پیش در حاشیه اجلاس جهانی محیط زیست، در جمعی با حضور اسقف اعظم آفریقای جنوبی دزموند توتو، صحبت از نلسون ماندلا شد. اسقف توتو که خود سالیانی در زندان های رژیم آپارتاید گرفتار بود و به خاطر مبارزاتش مورد تقدیر و دریافت جایزه صلح نوبل قرار گرفت، درباره ماندلا و اینکه او چگونه توانست کشورش را به سوی نجات رهبری کند، می گفت ماندلا توانست در فضای دو قطبی و پرکینه و نفرتی که بین سیاه ها و سفیدها به وجود آمده بود، آپارتاید و تبعیض نژادی را ساقط و کشور را نجات دهد؛ آن هم در شرایطی که سفیدها، سیاهان را با حیوان هم ردیف می دانستند و سیاه پوست ها هم به خاطر ظلم هایی که دیده بودند از سفید پوست ها نفرت داشتند.

اسقف توتو که از نزدیک ترین دوستان ماندلا به حساب می آید درباره اقدام مهم برای عبور از روزگار تبعیض به سوی دوران برابری می گفت در پیروزی بر آپارتاید در مورد سفیدها تغییر رویکردها و نیز تحریم ها و فشارهای خارجی موثر بود. اما سیاه پوست ها به خاطر رنج ها و مشقت هایی که متحمل شده بودند برایشان بسیار سخت بود بدون گذر از تنش ها و درگیری های شدید یا اقدامات انتقام جویانه به زندگی مسالمت آمیز با سفیدها رضایت دهند. نقش ماندلا در اینجا نجات بخش بود که با صبر و رویکردهای مصلحانه، سیستم آپارتاید را به زانو درآورد و در کنار فضای جهانی ایجاد شده مردمش را قانع کرد که به تحولات قدرت در آرامش تن دهند.


ادامه مطلب ...