مدیریت سبز در ضوابط اجرایی بودجه 94

10 فروردین 94

 دیروز در دومین جلسه هیات دولت در سال جدید استقرار سیستم مدیریت سبز در ضوابط اجرایی بودجه 94 به تصویب رسید. بر اساس ماده 190 برنامه پنجم توسعه، دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که مصرف کنندگان بزرگ منابع و انرژی هستند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه خواهند کرد.

براساس این مصوبه ،کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی موظفند سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست را با اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت انجام دهند. اجرای نظام مدیریت سبز و ارایه این کارنامه که بعد از سال ها توقف مجددا از سر گرفته شده، نشانگر این است که دولت یازدهم اراده قوی برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه های جاری در دستگاههای دولتی و حفاظت از محیط زیست دارد.

بنابراین از همه نهادها و دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند همچنین شوراهای شهر و شهرداری ها در خواست می شود در راستای استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست اقدام کنند.

/ 0 نظر / 48 بازدید