خاتمی و محیط زیست خلیج فارس

در داخل استادیوم مردم مدت ها بود که در انتظار آقای خاتمی بودند. آنان که حافظه تاریخی خوبی دارند به یاد می آورند که موج جمعیت برای دیدار با آقای خاتمی چگونه بود؛ جمعیتی که برای دیدار– و نه به انگیزه دیگری- حاضر می شدند و شور و علاقه آنها برنامه ها را به درازا می کشاند...
 عصر نیز در مسیر و مکان افتتاح مرکز تحقیقات محیط زیست، اگر چه آقای خاتمی خواسته بودند که مردم در مسیر نایستند و به خصوص به دنبال خودرو حرکت نکنند، کسی حریف جمعیت نشد. در مقابل محل افتتاح و ساختمان مرکز ، اهالی محله به امید دیدن رییس جمهور تجمع کرده بودند. ما هم در محوطه منتظر بودیم. خودرو ها وارد مرکز شدند و آقای خاتمی پیاده شد، اما به جای اینکه به سمت ساختمان مرکز تحقیقات بیاید ناگهان برگشت و به سرعت داخل جمعیت شد تا پاسخ ابراز محبت مردم را بدهد. تیم حفاظت از این اقدام که ظاهرا تازگی نداشت نگران شد، ولی رییس جمهور نگرانی نداشت و بدون واهمه و تشریفات دقایقی را بین مردم ماند... (خوشه های شهریور – صفحات 110 تا 112)
***
اولین مرکز تحقیقات محیط زیست خلیج فارس آن روز افتتاح و پس از بازدید رییس جمهور از تاسیسات آن شامل آزمایشگاههای مجهز و موزه تاریخ طبیعی مورد بهره برداری قرار گرفت.   
/ 0 نظر / 61 بازدید