برای جنگل های زاگرس

البته بهتر است حتی نمایندگان تشکل های مردم نهاد، اصناف، تعاونی ها، سازمان امور عشایر، وزارت کشور و استانداری ها در این موضوع ورود داشته باشند. مثلا ورود دستگاهی مانند سازمان امور عشایر به آگاهی عشایر از عمق فاجعه منجر که اگر اکوسیستم زاگرس نابود شود بر زندگی آن ها چه تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
همچنین باید دو مسأله خشکیدگی و زادآوری جنگل های زاگرس به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس تشخیص درست مسأله، راه حل ها ارائه و اجرایی شود. مبارزه بیولوژیک و تلاش اکوسیستم برای رسیدن به تعادل به صورت طبیعی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و همزمان باید مداخلاتی که منجر به ناپایداری وضعیت اکوسیستم و بر هم ریختن تعادل اکوسیستم شده، حذف شود، چون در صورت ادامه این مداخلات، بازسازی ها نیز بی نتیجه خواهد بود.
امیدوارم برنامه فرابخشی زمان بندی شده، که اعتبارات مشخصی دارد و قابلیت طرح در برنامه ششم توسعه را نیز داراست، به نجات این اکوسیستم ارزنده کمک نماید. البته برنامه اقدام ملی باید ضمن مشخص کردن جهت ها، مسیرها، شاخص ها و مسئولان اقدام، قابلیت اصلاح و بازنگری در حین اجرا را هم داشته باشد.

/ 1 نظر / 8 بازدید