آغاز به کار فاز دوم پروژه استقرار کشاورزی پایدار در دریاچه ارومیه

نشست هماهنگی و آغاز به کار فاز دوم پروژه استقرار کشاورزی پایدار در دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار در ارومیه با حضور نمایندگان ادارات کل محیط زیست، سازمان­ های جهاد کشاورزی و شرکت­ های مجری آذربایجان غربی و شرقی برگزار و برنامه ریزی منظم برای اقدامات اجرایی و استفاده از درس آموخته ­های فاز قبلی پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست تغییر در بینش، دانش و رفتار حرفه ای بهره برداران برای مشارکت آگاهانه و پایدار فرایند احیا دریاچه ارومیه در قالب مدیریت مزارع و اصول حفاظت از محیط زیست، مشارکت گروههای متنوع اجتماعی و جوامع محلی و تداوم آن در تمامی مراحل برنامه ریزی را مورد تاکید قرار داد. خوشبختانه مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری و برنامه ریزی اجرایی، توانمند شدن بهره برداران در تطبیق دانش بومی و یافته های علمی در مدیریت مزرعه از جمله دستاوردهای اجرایی فاز اول این طرح بوده است. 
غفلت های صورت گرفته در بخش کشاورزی، کاربرد روش های سنتی کشاورزی و آبیاری غرقابی، و تبدیل 130 هزار هکتار از اراضی دیم کشاورزی در دو استان آذربایجان غربی و شرقی به اراضی آبی از جمله عوامل مؤثر در خشکی دریاچه ارومیه عنوان می شود. فاز اول پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار با تحت پوشش قرار دادن حدود 30.000 هکتار از اراضی 13000 بهره بردار در 41 روستای واقع در استان های آذربایجان غربی و شرقی و با حمایت مالی دولت ژاپن در سال 2014 آغاز به کار کرد.
در فاز دوم اجرایی تعداد روستاها با ایجاد 22 سایت جدید و 12 روستای اقماری به 75 روستا و با هدف کلی کاهش مصرف آب و افزایش درآمد کشاورزان از طریق الگو سازی در زمینه مشارکت جوامع محلی در فرایند احیای دریاچه با اندکی بازنگری در راهبردها افزایش یافته است.

/ 0 نظر / 70 بازدید