ادامه تلاش های حقوقی

هفته گذشته در نشست مشترک با معاون حقوقی رییس جمهور تقویت حوزه حقوقی محیط زیست برای رفع مشکلات مورد تاکید قرار گرفت. خانم دکتر امین زاده گفت: در مبانی قانونی، قانون اساسی و سایر قوانین درباره حفاظت از محیط زیست بندهایی به صورت کلی وجود دارد ولی شاید نیاز باشد تا برای مصادیق قوانین جدیدی مدون شود. همین طور بعضی مجازات ها و یا عملیات تشویقی موجود نیازمند بازتعریف است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی دارد تا برای مباحث حقوقی و در بحث پیشگیری و ضمانت اجرا در حوزه محیط زیست همکاری کند. 
من هم تاکید کردم که برای بهبود شرایط حقوقی حوزه محیط زیست، همایش و گردهمایی با مشارکت سه قوه برگزار می شود.
/ 0 نظر / 34 بازدید