زاینده رود امشب سیراب می شود

آب رهاسازی شده از سد زاینده رود، امشب به این رودخانه در شهر اصفهان و انشاءالله به تالاب بین المللی گاوخونی می رسد. چهارصد میلیون متر مکعب آب توسط وزارت نیرو برای زاینده رود و تالاب گاوخونی در نظر گرفته شده که با دو هدف کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان و نیز حق آبه محیط زیستی رودخانه و تالاب به صورت مقطعی از سد زاینده رود رهاسازی شده است. امیدوارم با بارندگی های مناسب بتوانیم دست کم تا خردادماه شاهد وجود آب در زاینده رود باشیم.
معاونت محیط زیست طبیعی سازمان هم با تعیین مشاور برای اخذ حق آبه زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی برنامه ای مشخص دارد و آن را دنبال می کند. براساس این برنامه، در بازه های مکانی ایستگاههای هیدرومتری در طول رودخانه ایجاد می شود تا با تبیین نیاز اکولوژیکی منطقه حق آبه لازم را از وزارت نیرو مطالبه کنیم. 
در حال حاضر وزارت نیرو بیش از 175 میلیون متر مکعب آب را به عنوان حق آبه محیط زیست رهاسازی می کند. اما ضرورت اصلاح الگوی کشت و آبیاری توسط کشاورزان که به کاهش میزان برداشت آب این منطقه و رعایت حق آبه طبیعت منجر می شود، انکار ناپذیر است.

/ 0 نظر / 81 بازدید